Featured

אנרגיה ירוקה חדשות ירוקות כלכלה ירוקה מדינה ירוקה

הבנקים הזוכים בהפעלת קרן הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית

הבנקים שנבחרו להפעלת הקרן הראשונה מסוגה בישראל הם: מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי ◄השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות עליונה בהפחתת פליטות גזי חממה ובהתייעלות אנרגטית - שמביאה גם להפחתה של זיהום אוויר וגם לחיזוק הכלכלה, העסקים הקטנים והבינוניים והרשויות. נמשיך לחזק את הביטחון האנרגטי של המשק עם תכניות שיפחיתו זיהום ותחלואה וכן עם סיוע שניתן לחברות טכנולוגיה חדשנית ישראליות בנושאי סביבה, שיוביל את ישראל להפוך למעצמה טכנולוגיה סביבתית".
השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין | רקע: מיזמי התייעלות אנרגטית | צילום: משרד האנרגיה | עיבוד צילום: שולי סונגו
השר זאב אלקין | רקע: מיזמי התייעלות אנרגטית
הוכרזו הבנקים הזוכים בהפעלת קרן הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה. הבנקים הם; מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי הראשון, נבחרו בסוף השבוע שחלף, להעמיד הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית, בערבות המדינה, על-ידי ועדת מכרזים בין משרדית לקידום תכנית ערבויות מדינה להלוואות למטרת השקעה בהתייעלות אנרגטית. המכרז בוצע על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה.
■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לירוק נעים | אתר הגנת הסביבה של המדינה' בפייסבוק’ או בטוויטר.

במסגרת המכרז, הבנקים התחרו ביניהם לגבי מרווח שיעור הריבית המקסימלי ביחס לריבית הפריים בהלוואות שהוצעו. ככל שהריבית שהציע הבנק, הייתה נמוכה יותר, כך הצעתו של הבנק דורגה גבוה יותר ביחס ליתר הבנקים המציעים והוא זכה בנתח גדול יותר של ערבות המדינה.

הבקשות להלוואות מצד 'צרכני החשמל' ייבחנו על-ידי ועדה בין-משרדית המורכבת משלושת המשרדים, שתבחן את ההיתכנות המקצועית של הבקשות עוד בטרם יועברו לבחינת הבנק, אשר יידרש לבצע את חיתום האשראי, טרם ההחלטה על העמדת ההלוואה, בהתאם לתנאי הקרן.

בין סוגי הפרויקטים אשר יוכלו לקבל הלוואות במסגרת הקרן, ניתן למנות; שדרוג מערכות מיזוג וחימום במפעלים, שדרוג אמצעי תאורה לאמצעים חסכוניים, התקנת מערכות ניטור ואופטימיזציה של שימוש בחשמל ועוד.

█ בכך, מצטרפת ישראל למדינות מתקדמות אחרות, אשר תומכות בהתייעלות אנרגטית

מדובר בקרן ראשונה מסוגה בישראל, אשר פעילותה צפויה לסייע בהשגת היעד הלאומי להתייעלות אנרגטית וצמצום צריכת החשמל ב-17% עד לשנת 2030 במסגרת יישום החלטת הממשלה מספר 1403 אשר המשרד להגנת הסביבה אחראי על יישומה.

מהלך זה הוא שלב נוסף במסגרת מגוון הפעולות לקידום ההתייעלות האנרגטית בישראל והוא יופעל במקביל לתכניות סיוע ממשלתיות נוספות, המציעות מענקים להתייעלות אנרגטית לגופים שונים.

בכך, מצטרפת ישראל למדינות מתקדמות אחרות, אשר תומכות בהתייעלות אנרגטית במגוון כלי סיוע, בין היתר, באמצעות עידוד אשראי בנקאי (Credit Enhancement) על ידי העמדת ערבויות מהמדינה לטובת מימון פרויקטי התייעלות אנרגטית.

בשלב הראשון יעמידו הבנקים הלוואות בסכום כולל של כ- 1.43 מיליארד שקל, וזאת כנגד ערבות מדינה בסכום של 200 מיליון שקל.

בשלב השני, יוכלו הבנקים לקבל ערבות מדינה נוספת בסכום נוסף של 300 מיליון שקל, כך שסך ההלוואות שיועמדו במסגרת פעילותה של הקרן, יסתכם לסך של כ- 3.5 מיליארד שקל.

במסגרת הקרן, יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מסכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7 שנים.

מנגנון הערבות, כולל הטבה נוספת עבור פרויקטים שעיקרם הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כך ששיעור ערבות המדינה להלוואה לפרויקטים מסוג שכאלה, יגדל ל-85%.